Pre Loader

האיישה הפסידה את מלוא דמי כתובתה

משרדנו ייצג בעל בתביעת גירושין. האישה הגישה בין היתר, תביעה לקבלת כתובתה בסך כולל של כ 200.000 ₪.

לאחר בחינה מדוקדקת של התיק בראי ההלכה, סברנו כי לאישה אין זכאות לקבל את כתובתה.

מנגד, מייצגי האישה סברו כי היא זכאית למלוא כתובתה.

לאחר מאבק משפטי במסגרתו ניהלנו הליך של חקירת הצדדים, הצלחנו לערער את גרסת האישה ובהמלצת בית הדין הצדדים הופנו לבדיקת פוליגרף עפ"י דיני ההלכה והחוק האזרחי.

לאחר סיכום טענות, ניתן פסק דין בו זכינו ולפיו התקבלה גרסת הבעל כי האישה אינה זכאית לכתובתה כלל.

שוב הוכח כי ייצוג נכון ומקצועי ואמון הדדי בין הלקוח לעורכי הדין, כפי שהיה במקרה זה, הנו מפתח להצלחה בכל תיק.

האיישה הפסידה את מלוא דמי כתובתה

Dr. Tzvi Szajnbrum, Advogado e Notário em Israel e Dr. Ronen Simon