Pre Loader

Achievements: הכרה בתואר, חינוך ועסקים

בתאריך 19.9.2019, קיבלנו תיק חדש מלקוח אשר ניסה דרך עורך דין אחר, לקבל הכרה בתואר שלו מברזיל במשרד החינוך הישראלי. בקשתו סורבה פעמים בטעמים שונים ומשונים. הלקוח ביקש מאתנו לערער לבית המשפט לעניינים מנהלים (בגץ

הכרה בתואר מחוץ לארץ

צבי שיינברום, עו"ד ונוטריון