Pre Loader

Our Blog

מזונות קטינים בצל משבר הקורונה 2020

אין ספק כי התקופה האחרונה מציבה בפנינו קשיים  רבים בכל תחומי החיים ובייחוד בתחום הכלכלי. גרושים וגרושות נתקלים בקשיים ייחודיים, כך למשל בעניין תשלום המזונות מחד גיסא וגבייתם מאידך גיסא. המציאות בה רבים פוטרו מעבודתם או הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) והסגר שנכפה עלינו מביאים להוצאות עודפות אותן איש לא צפה. ככלל פסיקת מזונות, זמניים וקבועים, ככל פסק דין הנה מחייבת. על אף האמור הרי שחלקכן/ם כבר נתקלתן/ם במושג הגדלת/הקטנת מזונות בשל "שינוי נסיבות מהותי". אכן הדין מאפשר לתבוע שינוי בגובה החיוב כאשר המחסום שעל

משמורת קטין בימי משבר הקורונה בישראל 2020

  הואיל והתקופה האחרונה אינה ככל הימים הרי שמתעוררות מספר שאלות שעיקרן בהסדרי השהייה בין הורים פרודים וגרושים : ראשית ככלל מנחה הרי שיש לדאוג לטובת הקטינים ומוצע לכל אחד ואחת מכן וממכם לשנות את דרך החשיבה לשים מחלוקות בצד ולנסות לבא בדברים בינכם ולו למען טובת הילדים ולנסות ולהתאים את הדרך לשמירת וחיזוק הקשר של הילדים עם כל אחד ואחת מכם. קיימת חשיבות רבה לנסות ולקיים את הסדרי השהייה והראייה בין הילדים וכל אחד מההורים, יש בכך כדי להפחית מהלחץ הרובץ על

זכות העובד לשימוע

רבים מן המעסיקים ומן העובדים, מודעים בהחלט לזכות העובד לשימוע, אולם רבים לא מבינים את מהותו של הליך השימוע, מקור חובת קיומו, אופן קיומו, תקינותו של הליך השימוע וכיוצ"ב. נעשה סדר בדברים: ראשית, הזכות לשימוע, איננה קבועה בהוראות החוק, והיא למעשה יציר הפסיקה. מובן, שאין הדבר מפחית מחובת המעסיק לערוך שימוע לכל עובד טרם קבלת ההחלטה בפיטוריו. על כן, חלה חובה על כל מעסיק לערוך לכל עובד שימוע טרם פיטוריו. בשורה ארוכה של פסקי דין אשר יצאו תחת ידיו של בית הדין הארצי

פשיטת רגל 2019 – לא כפי שהכרנו

מבוא ביום 15.9.2019 ייכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- (להלן: "החוק" 2018). כוונת המחוקק היא לחולל "רפורמה מקיפה" (נוסף לרפורמות מן העבר) בתחום חדלות פירעון של יחידים ותאגידים. במאמר זה נעסוק רק בחדלות פירעון של יחידים, דהיינו פשיטות רגל. למרות שהחוק ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים בודדים, מדינת ישראל כידוע נמצאת במצב פוליטי/משפטי "מסובך" בעקבות קיומה של ממשלת מעבר ולכן, התקנות עצמן לא ייכנסו לתקוף בשלב זה – רק בחלקן.  בין יתר מטרותיו של החוק נמצא "להציב את שיקומו הכלכלי של החייב כערך