Our Blog

פשיטת רגל 2019 – לא כפי שהכרנו

מבוא ביום 15.9.2019 ייכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח- (להלן: "החוק" 2018). כוונת המחוקק היא לחולל "רפורמה מקיפה" (נוסף לרפורמות מן העבר) בתחום חדלות פירעון של יחידים ותאגידים. במאמר זה נעסוק רק בחדלות פירעון של יחידים, דהיינו פשיטות רגל. למרות שהחוק ייכנס לתוקף בעוד מספר ימים בודדים, מדינת ישראל כידוע נמצאת במצב פוליטי/משפטי "מסובך" בעקבות קיומה של ממשלת מעבר ולכן, התקנות עצמן לא ייכנסו לתקוף בשלב זה – רק בחלקן.  בין יתר מטרותיו של החוק נמצא "להציב את שיקומו הכלכלי של החייב כערך

רכישת דירות תמ"א 38 – עכשיו הרוכש יותר מובטח

תמ"א 38: מהפכה בלוח התשלומים   החל מאמצע מאי 2019, ייכנס לתוקף לוח תשלומים חדש לרוכשי דירות חדשות, כולל בפרויקט תמ"א 38. המשמעות: הגנה עוצמתית לרוכשים והכבדה על הקבלנים במימון הפרויקט   לאחרונה פורסם תיקון לתקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה), התשל"ה-1975. במסגרת התיקון (תקנות המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (סייג לתשלומים על חשבון מחיר דירה) (תיקון), התשע"ט-2019), הוגדר לוח תשלומים חדש לרוכשי דירות חדשות בפרויקט בניה חדשה. לראשונה, נקבע לוח תשלומים נפרד לרוכשי דירות

תיקון ותוספת לצוואה קיימת או צוואה חדשה

תיקון ותוספת לצוואה קיימת או צוואה חדשה חוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") השאלה הפרקטית: כיצד לבחור את הדרך הנאותה לשנות ו/או להוסיף על צוואה קיימת? האם לכתוב צוואה חדשה או שמא די בעריכת תיקון או תוספת לצוואה קיימת? אין קיום צוואה ללא צו: סעיף 39 לחוק קובע מפורשות שלמסמך המכונה "צוואה" אין כל תוקף כל עוד לא ניתן צו: " אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי." יוצא איפה שהצעד הראשון הוא לערוך