ronens

Ronen Simon

About Ronen Simon

This author Ronen Simon has created 5 entries.

מזונות קטינים בצל משבר הקורונה 2020

אין ספק כי התקופה האחרונה מציבה בפנינו קשיים  רבים בכל תחומי החיים ובייחוד בתחום הכלכלי. גרושים וגרושות נתקלים בקשיים ייחודיים, כך למשל בעניין תשלום המזונות מחד גיסא וגבייתם מאידך גיסא. המציאות בה רבים פוטרו מעבודתם או הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) והסגר שנכפה עלינו מביאים להוצאות עודפות אותן איש לא צפה. ככלל פסיקת מזונות, זמניים וקבועים, ככל פסק דין הנה מחייבת. על אף האמור הרי שחלקכן/ם כבר נתקלתן/ם במושג הגדלת/הקטנת מזונות בשל "שינוי נסיבות מהותי". אכן הדין מאפשר לתבוע שינוי בגובה החיוב כאשר המחסום שעל

משמורת קטין בימי משבר הקורונה בישראל 2020

  הואיל והתקופה האחרונה אינה ככל הימים הרי שמתעוררות מספר שאלות שעיקרן בהסדרי השהייה בין הורים פרודים וגרושים : ראשית ככלל מנחה הרי שיש לדאוג לטובת הקטינים ומוצע לכל אחד ואחת מכן וממכם לשנות את דרך החשיבה לשים מחלוקות בצד ולנסות לבא בדברים בינכם ולו למען טובת הילדים ולנסות ולהתאים את הדרך לשמירת וחיזוק הקשר של הילדים עם כל אחד ואחת מכם. קיימת חשיבות רבה לנסות ולקיים את הסדרי השהייה והראייה בין הילדים וכל אחד מההורים, יש בכך כדי להפחית מהלחץ הרובץ על